Aanmelding
Voor de aanmelding van leerlingen is op school een formulier beschikbaar. Wanneer het formulier is ingeleverd, kan de school tot definitieve inschrijving overgaan. Ouders ontvangen na de definitieve inschrijving een schriftelijke bevestiging.

Schorsen en verwijderen
Wanneer een leerling op een school een gevaar vormt voor zichzelf, andere kinderen en/of het personeel kan tot schorsing en verwijdering van een leerling worden overgegaan. De hiervoor te volgen procedure vindt u HIER.